Registracija novih korisnika
Podaci o korisniku
Ime i prezime: * (Točno kao na kartici, bez posebnih znakova.) Sigurnosni kod nalazi se na poleđini kartice, na slici je istaknut crvenom oznakom:

Broj kartice: *
OIB: *
Valjanost: * /
Sigurnosni kod: * (Ako je upisan na poleđini kartice. Pogledajte upute desno.)
E-mail:
Uvjeti korištenja MyWay usluge:

Uvodne odredbe

Ovim Općim uvjetima uređuju se prava i obveze između PBZ Carda d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 28495895537 kao nositelja MyWay aplikacije i korisnika kartice izdane od strane PBZ Carda koji se registrirao za korištenje MyWay aplikacije u skladu s ovim Općim uvjetima.

Molimo Vas da prije korištenja aplikacije MyWay pažljivo pročitate ove Opće uvjete, uključivo i informacije o Zaštiti i obradi osobnih podataka te Pravila o korištenju internetskih stranica PBZ Carda. Korištenjem aplikacije MyWay, potvrđujete da ste pročitali i u cijelosti prihvatili ove Opće uvjete.

Ukoliko niste suglasni s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta, molimo da ne preuzimate, odnosno ne koristite aplikaciju MyWay.

Usluge aplikacije MyWay

Aplikacija MyWay omogućava korisniku kartice izdavatelja PBZ Carda:

 • pregled potrošnje po svim privatnim i poslovnim osnovnim Visa karticama izdanim na njegovo ime, kao i po svim dodatnim karticama izdanim na njegov zahtjev

 • pregled nefakturiranih (novih) troškova

 • pregled svih računa/izvadaka izdanih u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini

 • pregled stanja Premium Rewards bodova, uključivo i pridruženih kartica

Pored navedenog, aplikacija MyWay u web sučelju, omogućava korisniku kartice i:

 • izmjenu osobnih podataka korisnika kartice i dodatnih korisnika

 • aktivaciju usluge e-Račun

 • odabir i korištenje Premium Rewards paketa

Korisnici aplikacije

Korištenje usluga aplikacije MyWay dostupno je korisnicima svih Visa kartica (privatnih i poslovnih) izdanih od PBZ Carda, bez posebne naknade.

Na zahtjev ovlaštene osobe poslovnog subjekta, PBZ Card će korisniku poslovne kartice omogućiti pregled svih troškova po svim poslovnim karticama izdanim poslovnom subjektu. Zahtjev se podnosi putem obrasca dostupnog na www.pbzcard.hr

Prijava i identifikacija korisnika

Korisnici Visa kartica od PBZ Carda mogu se u svakom trenutku registrirati korištenjem opcije 'Registriraj se'. Prilikom registracije korisnik unosi slijedeće podatke:

 • ime i prezime kako je navedeno na Visa kartici PBZ Carda

 • OIB

 • broj Visa kartice PBZ Carda

 • valjanost kartice

 • sigurnosni kod kartice (troznamenkasti broj koji se nalazi se na poleđini kartice)

 • e-mail adresu

Po uspješnoj provjeri i potvrdi podataka Visa kartice PBZ Carda kojom je korisnik pokrenuo proces registracije na MyWay aplikaciju, u idućem koraku korisnik definira korisničko ime te lozinku za svaki daljnji pristup aplikaciji MyWay. Lozinka mora biti minimalne dužine 8 znakova bez razmaka te sadržavati barem jedno veliko slovo te barem jedan broj ili poseban znak.

PBZ Card nije odgovoran za bilo kakvu zlouporabu učinjenu od korisnika i/ili trećih, niti za bilo koje odavanje povjerljivih podataka u slučaju da korisnik nije poduzeo razumne mjere opreza za čuvanje svojih povjerljivih podataka, osobito korisničkog imena i/ili lozinke.

Pristup aplikaciji

Korisnik je odgovoran za pribavljanje i održavanje kompatibilnim uređaja i opreme s kojih pristupa aplikaciji, njegovih postavki te software-a i mreža za vezu koje su mu potrebne za ispravan pristup MyWay aplikaciji te snosi sve telekomunikacijske i slične troškove koji mogu nastati pristupanjem i korištenjem istih usluga.

Pristup i korištenje aplikacije MyWay odvija se putem mreže telekom kompanija, odnosno drugih mreža za prijenos podataka koje su izvan kontrole PBZ Carda. PBZ Card nije odgovoran za okolnosti koje su na bilo koji način dovele do sprječavanja prijenosa podataka i komunikaciju s aplikacijom, uključivo, ali ne i ograničavajuće, nedostupnost, odnosno slaba pokrivenost ( mobilne) mreže, kašnjenje u prenošenju podataka, kao i prekid ili smetnje na mreži. PBZ Card ne preuzima odgovornost za sigurnost i/ili privatnost financijskih i drugih podataka koji se šalju putem (mobilnih) mreža izvan njegove kontrole.

Za osobne i/ili povjerljive informacije poslane prema ili od aplikacije putem interneta s uređaja, PBZ Card osigurava razmjenu podataka koja je uspostavljena Secure Socket Layer transportnim protokolom ("SSL").

Korištenje podataka

Korištenjem aplikacije korisnik je suglasan da PBZ Card može prikupljati i koristiti tehničke podatke, uključivo, ali ne i ograničavajuće, podatke o korisnikovom uređaju, sustavu i softveru radi unapređenje Aplikacije, pružanja korisničke podrške te druge usluge. PBZ Card pridržava pravo koristiti ove podatke, sve dok je to u obliku koji ne omogućava osobnu identifikaciju korisnika, kako bi poboljšao svoje proizvode i/ili usluge i/ili tehnička rješenja.

Podaci o korisnikovoj lokaciji koriste se samo za osnovne navigacijske svrhe i nisu namijenjeni da se na njih poziva osim u situacijama kada je točna lokacija potrebna radi otklanja opasnosti za život i zdravlje ljudi, odnosno imovinu i okoliš. PBZ Card, niti bilo koji njegov davatelj usluga, ne jamči dostupnost, točnost, pouzdanost niti pravovremenost podatka o lokaciji koji se prikazuju u Aplikaciji.

Izmjene Općih uvjeta.  

PBZ Card zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, osobito u slučaju

a. izmjena koje su povoljnije za korisnike aplikacije

b. usklađenja s propisima 

c. uvođenja novih sustava i/ili promjena u tehnologiji.

PBZ Card će obavijestiti korisnika o izmjenama ovih Općih uvjeta 30 dana prije njihovog stupanja na snagu, osim u slučaju kada su izmjene povoljnije za korisnika (dodatna usluga i sl.) u kojem slučaju PBZ Card zadržava pravo izmjene provesti bez da o tome prethodno obavijest korisnika.

Prestanak korištenja Aplikacije

Korisnik kartice može u svako doba prestati koristiti MyWay aplikaciju. PBZ Card zadržava pravo u svako doba prestati pružati usluge putem aplikacije, odnosno onemogućiti daljnje korištenje aplikacije o čemu će obavijestiti korisnika najkasnije 30 dana unaprijed.

PBZ Card zadržava pravo onemogućiti korisniku daljnju uporabu aplikacije s trenutnim učinkom, u slučaju zlouporabe i/ili korisnikove povrede ovih Općih uvjeta i/ili Općim uvjetima poslovanja PBZ Card d.o.o. za osobne, odnosno poslovne kartice.

PBZ Card zadržava pravo izmijeniti, ograničiti ili onemogućiti obustaviti korištenje MyWay aplikacije u bilo koje vrijeme s trenutnim učinkom zbog nastupa okolnosti koje mogu dovesti do narušavanja sigurnosti te u slučaju više sile.

Korisnik gubi pravo korištenja aplikacije u pogledu pojedine kartice prestankom Okvirnog ugovora o korištenju iste kartice.

Odgovornost PBZ Carda

PBZ Card pruža usluge Aplikacije u dobroj vjeri, sukladno svojim najboljim znanjima i mogućnostima.

PBZ Card ne preuzima odgovornost za (i) neometano korištenje aplikacije, (ii) da će usluge pružene putem aplikacije zadovoljiti sva korisnikova očekivanja i/ili potrebe, (iii) da će aplikacija raditi neprekinute i bez greške, odnosno (iv) da će svi eventualni nedostaci/greške aplikacije biti odmah uklonjeni.

Rješavanje prigovora

Sve prigovore koji proizlaze iz korištenja aplikacije ili su s time povezani, Korisnik može uputiti PBZ Cardu putem sljedećih kontakt podataka.

PBZ Card d.o.o., 10 000 Zagreb, Radnička cesta 44

adresa elektroničke pošte: info@pbzcard.hr

telefon: 01/ 612 44 22

faks: 01/ 611 93 51

PBZ Card će na prigovore odgovoriti što je prije moguće, a najkasnije u zakonskim rokovima.

Rješavanje sporova

Sva sporna pitanja proizašla iz primjene Okvirnog ugovora, Korisnik i PBZ Card će pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nepostizanja mirnog rješenja, ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

Na ove opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.

Ništavost pojedine odredbe

Ako bi za neku od odredbi ovih Općih uvjeta naknadno bilo utvrđeno da je ništavna, to neće imati učinka na valjanost ostalih odredbi, s time da će ugovorne strane ništavnu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništavna.

Završne odredbe

Na sva prava i obveze koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima, uključivo i na značenje pojmova korištenih u ovim Općim uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja PBZ Carda za osobne, odnosno poslovne kartice.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.07.2019. godine.

Zagreb, 01.07.2019


Prihvaćam navedene Uvjete korištenja MyWay usluge *
 
Upišite Vaše osobne podatke i podatke o Vašem korisničkom računu odnosno Visa kartici PBZ Carda

Za nastavak prijave potrebno je ispuniti polja označena zvjezdicom (*). Polja popunite istovjetno podacima s Vaše kartice.

U slučaju nemogućnosti prijave, molimo javite se našoj službi korisnika na tel. 01/6124-422.
MyWay v2.2.21